Công Bố Thông Tin


# Tên văn bản Ngày ban hành Tải
1 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019 10/29/2019 Xem
2 Báo Cáo Tài Chính 10/29/2019 Xem
3 Điều Lệ Công Ty 10/29/2019 Xem
4 Công văn giải trình về việc chậm Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 11/25/2019 Xem
5 Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty 03/31/2020 Xem