Công Bố Thông Tin


# Tên văn bản Ngày ban hành Tải
1 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019 10/29/2019 Xem
2 Báo Cáo Tài Chính 10/29/2020 Xem
3 Điều Lệ Công Ty 10/29/2019 Xem
4 Công ty Cổ Phần Fiditour xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/22/2020 Xem
5 Công văn giải trình về việc chậm Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 11/25/2019 Xem
6 Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty 03/31/2020 Xem
7 Công ty Cổ phần Fiditour công bố thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng kể từ ngày 15/01/2020 theo Thông báo số 3403/UBCK-GSDC của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ngày 20 tháng 05 năm 2020. 05/21/2020 Xem